konnichi wa. watashi no namae wa Hatespawn98. koosei kyuujin shimasu desu moshi dare dekimasu hanashimasu shimasu boku ni eiwa jisho.

(Hello. My name is HateSpawn98. Just wondering if anyone could speak to me in Japanese.)