http://www.animelyrics.com/anime/ran...kidaikirai.htm

「アイレン・・・アイレン・・・」
愛・愛・愛してる、
大・大・大嫌い
ウオだアイレン・・・乱馬・・・

大好きの大嫌い・・・

GIRL-TYPE RANMA,I KILL!
BOY-TYPE RANMA,I LOVE!

ウオだアイレン・・・YOU RUN NO MORE!

少女・・・大嫌い!
少年・・・大好き!

GIRL-TYPE RANMA,I KILL!
BOY-TYPE RANMA,I LOVE!

大・大・大好き・・・
大・大・大嫌い・・・

死のキス?

大好きの大嫌い!