PDA

View Full Version : Higurashi no Naku Koro ni - Taishou Abluepenguin
05-24-2009, 11:18 PM
http://www.animelyrics.com/anime/higurashikai/taishoua.htm

>Anata no naki garani tsuchiou kakeru
>Sorega kinjirarete itatoshidemo
>Junsuina manazashino kaiirakuniwa

anata no nakigara ni tsuchi o kakeru
sore ga kinjirarete ita to shite mo
junsui na manazashi no kairaku ni wa

>Nanimo kamoga yazayakani miete
nani mo kamo ga azayaka ni miete

>Sorega sokona warete itatoshidemo
>Kuruoshii aizhouno oku sokoniwa

sore ga sokonawarete ita to shite mo
kuruoshii aijou no okusoko ni wa