If Naraku and Goku fought, which one do you think would win?