Who would win each fight.

GunJack - Onaga
Eddy - Sub-Zero
Whoarang - Shang Tsung
Heihachi - Goro
Jin - Johnny Cage
Lee - Raiden
Law - Jade
Yoshimitsu - Scorpion

You choose.