Sasuke?


Or Naruto?Which one?!


Me? Sasuke!!! (already obvious with my username)