GREETING
Hello. KONNICHIWA. A DOWMO. <friendly>
Good morning. OHAYOUGOZAIMAS. OHAYOU.
Good afternoon. KONNICHIWA.
Good evening. KONBANWA.
Good night. OYASUMINASAI. OYASUMI.
Good bye. SAYOUNARA.
See you. DEWA MATA.
See you later. DEWA MATA KONDO. MATANE.
How are you doing?. GENKIDESKA? GENKI?
I'm fine thank you. GENKIDES. GENKI.
so,so. MAA,MAADES. MAA,MAA.
Thank you. ARIGATOUGOZAIMAS. ARIGATOU.
You are wellcome. DOUITASHIMASHITE. TONDEMONAI.I have a cold. KAZE O HIKIMASHITA. KAZEHIITAYO.
I'm tired. TSUKAREMASHITA.
I feel thirsty. NODO GA KAWAKIMASHITA.
I'm hungry. ONAKA GA SUKIMASHITA. INTRODUCING
How do you do? HAJIMEMASHITE.
My name is KATSUMI. WATASHI WA KATSUMI TO IIMAS.
What is your name?. ONAMAEWA?
This is my wife C. TSUMA NO C DES.

wife TSUMA, husband OTTO, son MUSUKO, daughter MUSUME,
girl friend or boy friend KOIBITO.

COUNTING
1 ICHI or HITOTSU, 2 NI or FUTATSU, 3 SAN or MITTSU, 4 SHI or YOTTSU, 5 GO or ITSUTSU, 6 ROKU or MUTTSU, 7 SHICHI or NANATSU, 8 HACHI or YATTSU, 9 KIYU or KOKONOTSU, 10 JIYU or TOU,
11 JIYUICHI, 12 JIYUNI, 13 JIYUSAN,.....19 JIYUKIYU, 20 NIJIYU 21 NIJIYUICHI, 22 NIJIYUNI, 23 NIJIYUSAN,..... 29 NIJIYUKIYU, 30 SANJIYU, 40 YONJIYU, 50 GOJIYU, 60 ROKUJIYU, 70 NANAJIYU, 80 HACHIJIYU, 90 KIYUJIYU, 100 HYAKU, 101 HYAKUICHI,102 HYAKUNI,.....110 HYAKUJIYU,111 HYAKUJIYUICHI.....119 HYAKUJIYUKIYU,120 HYAKUNIJIYU,121 HYAKUNIJIYUICHI,130 HYAKUSANJIYU,140 HYAKUYONJIYU,.....199 HYAKUKIYUJIYUKIYU, 200 NIHYAKU, 201 NIHYAKUICHI,.....300 SANBYAKU, 400 YONHYAKU, 500 GOHYAKU, 600 ROPPYAKU, 700 NANAHYAKU, 800 HAPPYAKU,900 KIYUHYAKU, 1000 SEN, 1111 SENHYAKUJIYUICHI,.....2000 NISEN, 3000 SANZEN, 4000 YONSEN, 5000 GOSEN, 6000 ROKUSEN, 7000 NANASEN, 8000 HASSEN, 9000 KIYUSEN, 9999 KIYUSENKIYUHYAKUKIYUJIYUKIYU,.....10000 ICHIMAN, 20000 NIMAN, 30000 SANMAN, 40000 YONMAN,.....99999 KIYUMANKIYUSENKIYUHYAKUKIYUJIYUKIYU, 100000 JIYUMAN.

DAY OF THE WEEK
Monday GETSUYOUBI, Tuesday KAYOUBI, Wednesday SUIYOUBI, Thursday MOKUYOUBI, Friday KINYOUBI, Saturday DOYOUBI, Sunday NICHIYOUBI.

MONTH
January ICHIGATSU, February NIGATSU, March SANGATSU, April SHIGATSU, May GOGATSU, June ROKUGATSU, July SHICHIGATSU, August HACHIGATSU, September KUGATSU, October JIYUGATSU, November JIYUICHIGATSU, December JIYUNIGATSU,

THE FOUR SEASONS
Spring HARU, Summer NATSU, Autumn AKI, Winter FUYU.

DAY
for example how to say the first of May in Japanese.
1st. of May. GOGATSU TSUITACHI,the 2nd. of May GOGATSU FUTSUKA,
So 1st. is TSUITACHI, 2nd. is FUTSUKA, 3rd. MIKKA, 4th. YOKKA, 5th. ITSUKA, 6th. MUIKA, 7th. NANOKA, 8th. YOUKA, 9th. KOKONOKA, 10th. TOUKA, 11th. JIYUICHINICHI, 12th. JIYUNINICHI, 13th. JIYUSANNICHI, 14th. JIYUYOKKA, 15th. JIYUGONICHI, 16th. JIYUROKUNICHI, 17th. JIYUSHICHINICHI, 18th. JIYUHACHINICHI, 19th. JIYUKUNICHI, 20th. HATSUKA, 21th. NIJIYUICHINICHI, 22th. NIJIYUNINICHI, 23th. NIJIYUSANNICHI, 24th. NIJIYUYOKKA, 25th. NIJIYUGONICHI, 26th. NIJIYUROKUNICHI, 27th. NIJIYUSHICHINICHI, 28th. NIJIYUHACHINICHI, 29th. NIJIYUKUNICHI, 30th. SANJIYUNICHI, 31th. SANJIYUICHINICHI.today KYOU, yesterday KINOU, tomorrow ASHITA
the day before yesterday. OTOTOI, the day after tomorrow. ASATTE,
weekday HEIJITSU, weekend SHIYUMATSU, this week KONSHIYU, last week SENSHIYU, next week RAISHIYU, this month KONGETSU, next month RAIGETSU, last month SENGETSU,
this year KOTOSHI, next year RAINEN, last year KYONEN
day off KYUUKA, holiday KYUUJITSU, summer vacation NATSUYASUMI, winter vacation FUYUYASUMI,
morning ASA, daytime HIRUMA, afternoon GOGO, evening YUUGATA, night YORU, midnight SINYA, TIME
1 o'clock ICHIJI, 2 o'clock NIJI, 3 o'clock SANJI, 4 o'clock YOJI, 5 o'clock GOJI, 6 o'clock ROKUJI, 7 o'clock SHICHIJI, 8 o'clock HAICHIJI, 9 o'clock KUJI, 10 o'clock JIYUJI, 12 o'clock JIYUNIJI, 13 o'clock JIYUSANJI, 14 o'clock JIYUYOJI, 15 o'clock JIYUGOJI,16 o'clock JIYUROKUJI, 17 o'clock JIYUSHICHIJI, 18 o'clock JIYUHACHIJI, 19 o'clock JIYUKUJI, 20 o'clock NIJIYUJI, 21 o'clock NIJIYUICHIJI, 22 o'clock NIJIYUNIJI, 23 o'clock NIJIYUSANJI,
10 past 5 JIYUJI GOFUN SUGI, 10 to 5 JIYUJI GOFUN MAE.
quarter of an hour. JIYUGOFUN, half an hour. SANJIYUPPUN.It's 10:23. JIYUJI NIJIYUSANPUN DES.
It's 10:01. JIYUJI IPPUN DES.
It's 10:02. JIYUJI NIFUN DES.
It's 10:03. JIYUJI NIJIYUSANPUN DES.
It's 10:04. JIYUJI YONPUN DES.
It's 10:05. JIYUJI GOFUN DES.
It's 10:06. JIYUJI ROPPUN DES.
It's 10:07. JIYUJI NANAFUN DES.
It's 10:08. JIYUJI HAPPUN DES.
It's 10:09. JIYUJI KIYUFUN DES.
It's 10:10. JIYUJI JIYUPPUN DES.
It's 10:11. JIYUJI JIYUIPPUN DES.
It's 10:20. JIYUJI NIJIYUPPUN DES,
It's 10:30. JIYUJI SANJIYUPPUN DES,
It's 10:40. JIYUJI YONJIYUPPUN DES,
It's 10:50. JIYUJI GOJIYUPPUN DES,
A.M. GOZEN, P.M. GOGO. CURRENCY
Yen. EN.
100Yen. HYAKUEN.

ASKING
I lost my way. MICHI NI MAYOIMASHITA.
Where is the ....station? ....EKI WA DOKODESKA?
Where is the ....hotel? ....HOTERU WA DOKODESKA?
Please draw a map to the ....station. ....EKIMADE NO CHIZU O KAITEKUDASAI.
far. TOOI. near. CHIKAI.
What time is it? NANJIDESKA?

SHOPPING
How much is it? IKURADESKA?
Just looking. MITERUDAKEDES.
I take this one. KORE O KUDASAI.
I take that one. ARE O KUDASAI.
I take one..... ....IKKO KUDASAI.
I take two..... ....NIKO KUDASAI.
I take three..... ....SANKO KUDASAI.
I take four..... ....YONKO KUDASAI.
I take five..... ....GOKO KUDASAI.
I take six..... ....ROKKO KUDASAI.
I take seven..... ....NANAKO KUDASAI.
I take eight..... ....HAKKO KUDASAI.
I take nine..... ....KIYUKO KUDASAI.
I take ten..... ....JYUKKO KUDASAI.
May I have a two coffee please. KOHII FUTATSU KUDASAI.